Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem 1. www.ratkamotocykle.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ratkamotocykle.pl, prowadzony jest przez Sławomir Ratka Ratka Motocykle z siedzibą w Mikołowie, ul. Wspólna 6, 43-190 Mikołów, NIP 635 157 84 66.
I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ratkamotocykle.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ratkamotocykle.pl, prowadzony jest przez Sławomir Ratka Ratka Motocykle z siedzibą w Mikołowie, ul. Wspólna 6, 43-190 Mikołów, NIP 635 157 84 66.

Dane kontaktowe:

Ratka Motocykle
ul. Wspólna 6
43-190 Mikołów, Polska
tel. 501 448 538
sklep@ratka.pl

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Ratka Motocykle – Sławomir Ratka Ratka Motocykle z siedzibą w Mikołowie, ul. Wspólna 6, 43-190 Mikołów, NIP 635 157 84 66.
2) Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego prowadzonego przez Ratka Motocykle;
3) Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964
r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
4) Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Ratka Motocykle niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
5) Newsletter–usługa dodatkowa polegająca na możliwości wyrażenia przez Klienta lub osobę nie będącą Klientem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu internetowego;
6) Polityka Prywatności– zbiór zasad dotyczących w szczególności uprawnień Klientów lub osób fizycznych nie będących Klientami, a korzystającymi jako Użytkownicy z usług serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ratkamotocykle.pl wynikających w szczególności z RODO;
7) Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego prowadzonego przez Ratka Motocykle;
8) RODO– przepisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016;
9) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ratkamotocykle.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez Ratka Motocykle;
10) Towar– wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
11) Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ratka Motocykle, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
12) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
13) Użytkownik–każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Sklepie internetowym, także nie będąca Klientem;
14) Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
15) Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
6. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://ratkamotocykle.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


1. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego on-line jest akceptacja regulaminu sklepu internetowego Ratka Motocykle.
2. Zakupu w sklepie internetowym Ratka Motocykle można dokonać poprzez rejestrację lub jako gość.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
5. Rejestracja on-line jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia Zamówienia jako gość. W czasie rejestracji on-line Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
6. Login i hasło mają charakter poufny. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
7. Osoby, które nie są Klientami zarejestrowanymi on-line, również mogą jako Użytkownicy składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.
8. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta lub Użytkownika zanim przedmiot Zamówienia zostanie wysłany. Klienci oraz Użytkownicy zachowują prawo opisane w Paragrafie X Regulaminu.
9. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu internetowego za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami lub Użytkownikami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.
10. Po złożeniu Zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego Zamówienia.
11. Klienci i Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie Newslettera – informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie internetowym. Zgoda Klienta lub Użytkownika na otrzymywanie Newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania konta w Sklepie internetowym lub później, albo niezależnie od posiadania Konta na stronie Sklepu internetowego. Z usługi Newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej www.ratkamotocykle.pl, wysyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji lub poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze Newslettera link „Zrezygnuj z Newslettera”.
12. Wszystkie formularze służące do wpisywania danych osobowych są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL (Secure Socket Layer),

skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.
13. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Ratka Motocykle za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ratkamotocykle.pl albo w formie pisemnej do Ratka Motocykle przesłanej na adres pocztowy dla doręczeń wskazany w pkt. 3. § I. Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
14. Ratka Motocykle może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;
3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ratka Motocykle za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ratka Motocykle.
15. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ratka Motocykle.
16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
17. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub dla Ratka Motocykle;
5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ratkamotocykle.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej www.ratkamotocykle.pl.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich
dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej www.ratkamotocykle.pl.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
1. przedmiotu zamówienia;
2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
3. wybranej metody płatności;
4. wybranego sposobu dostawy;
5. czasu dostawy.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ratka Motocykle Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie .pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej
z Regulaminem.


IV. Dostawa


1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej
i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej GLS. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie firmy po telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny.
3. Koszty dostawy opisane są szczegółowo na stronie: https://ratkamotocykle.pl/koszty-dostawy/
4. Termin realizacji dostawy wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.


V. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia należności w następujący sposób:
1. w systemie Tpay.com, PayU dla płatności krajowych lub Paypal.com oraz Tpay.com i PayU dla płatności zagranicznych (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);
2. kartą płatniczą poprzez system PayU dla płatności krajowych lub Paypal.com oraz PayU dla płatności zagranicznych;
3. przekazem pocztowym;
4. gotówką przy odbiorze osobistym pod adresem wskazanym na stronie internetowej www.ratkamotocykle.pl jako miejsce odbioru osobistego lub kurierowi przy dostawie “za pobraniem”.
3. Klient winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy sprzedaży.
4. Podmiotem upoważnionym do odbioru płatności w ramach obsługi płatności przez systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych pozostaje Ratka Motocykle siedzibą w Mikołowie.


VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje
o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub

w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument może odstąpić od umowy informując Ratka Motocykle o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do Ratka Motocykle, czyli złożonego bezpośrednio Ratka Motocykle lub nadanego do Ratka Motocykle listem poleconym na adres dla doręczeń do Ratka Motocykle wskazany w pkt. 3. § I. Regulaminu, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Ratka Motocykle poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia
o odstąpieniu od umowy.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § VI Regulaminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Ratka Motocykle przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował Ratka Motocykle o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 30 dniowego terminu na adres dla doręczeń do Ratka Motocykle wskazany w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Ratka Motocykle niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Ratka Motocykle, Ratka Motocykle nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Ratka Motocykle przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Ratka Motocykle może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.
U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej

na odległość nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu
do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


VII. Reklamacje zakupionych Towarów


1. Ratka Motocykle jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Ratka Motocykle ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Ratka Motocykle niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z w. w. formularza.
5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Ratka Motocykle dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Ratka Motocykle dostarczyć wadliwy towar na adres dla doręczeń do Ratka Motocykle wskazany w pkt. 3. § I niniejszego Regulaminu.
7. Ratka Motocykle rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie,
nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie

rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi
wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Ratka Motocykle podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ratka Motocykle o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać
mailowo pod adres sklep@ratkamotocykle.pl.
4. Zgłoszenie reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Ratka Motocykle zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń

1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice (http://www.katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Sądu Polubownego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Brata Alberta 4, 40- 951 Katowice
(http://www.katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61), z wnioskiem
2. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym Ratka Motocykle wyraża zgodę.
3. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
4. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową,

do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
6. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
8. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Ratka Motocykle.


X. Ochrona danych osobowych


1. W związku z korzystaniem przez Klienta lub Użytkownika ze Sklepu internetowego lub kontaktowaniem się za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub pocztą e-mail Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także informacje o aktywności Klienta lub Użytkownika w Sklepie internetowym.
2. Dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Klientami (tj. osoby nie posiadające konta w ramach Sklepu internetowego) przetwarzane są przez Administratora:
1. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających ze Sklepu internetowego, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
3. Aktywność osób korzystających ze Sklepu internetowego, w tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Klient może podać dodatkowe dane – takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe podawane w związku z rejestracją Klienta w Sklepie są przetwarzane:
1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej.
5. Złożenie Zamówienia przez Klienta lub Użytkownika nawiązującego połączenie telefoniczne w celu złożenia Zamówienia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych takiego Klienta lub Użytkownika. Złożenie zamówienia on-line wymaga posiadania konta w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia za pośrednictwem połączenia telefonicznego nie wymaga posiadania konta w Sklepie internetowym. Podanie danych wskazanych w Sklepie internetowym jako obowiązkowe lub danych wskazanych jako obowiązkowe przez pracownika podczas składania Zamówienia za pomocą połączenia telefonicznego, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Zamówienia lub Zamówienia Pre-Order, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia Zamówienia lub Zamówienia Pre- Order. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe podawane w związku ze złożeniem Zamówienia są przetwarzane:
1. w celu realizacji złożonego Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego
praw.
6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów lub Użytkowników
w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
1. wyświetlaniu Klientowi lub Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
2. wyświetlaniu Klientowi lub Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa Newslettera);
4. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych w związku z kierowaniem reklamy do Klientów lub Użytkowników, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta lub Użytkownika) przetwarzane są w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę Newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi Newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:
1. w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
2. w przypadku kierowania do Klienta lub Użytkownika treści marketingowych w ramach Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie Newslettera;
3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów lub Użytkowników w Sklepie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników odwiedzających profil @ratka.motocyklee prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów lub Użytkownikowi o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej.
9. Na urządzeniu Klienta lub Użytkownika przeglądającego Sklep internetowy instalowane są tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce

Prywatności informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych
podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Sklepu.
10. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi lub Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta lub Użytkownika
(identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta lub Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj.
analityki danych, w tym cookies:
1. Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google
– tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Klienta lub Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).
7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres lat 10 od daty zrealizowania Zamówienia albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
8. Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Klienta lub Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

11. Klient lub Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

12. Klient lub Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

13.W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W przypadku uzyskania zgody Klienta lub Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Klienta lub Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
14. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
15. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@ratkamotocykle.pl lub pisemnie na adres Ratka Motocykle, ul Wspólna 6, 43-190 Mikołów.
16.W świetle obowiązujących przepisów Administrator nie jest zobowiązany wyznaczać Inspektora Ochrony Danych, w szczególności z uwagi na to, że charakter, zakres i cele działalności Administratora na małą skalę nie wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą.
17.Polityka Prywatności Administratora jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 stycznia 2020 r.


XI. Postanowienia końcowe


1. Ratka Motocykle zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O planowanej zmianie Ratka Motocykle poinformuje zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.ratkamotocykle.pl oraz doręczając

Klientom informację o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu, chyba, że Klient wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie nowych postanowień. Klienci posiadający zarejestrowane konta w Sklepie, niezgadzający się na zmianę treści Regulaminu mogą w dowolnej formie oświadczyć Ratka Motocykle o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta. Konta Klientów niezgadzających się na zmiany Regulaminu zostaną usunięte pierwszego dnia obowiązywania Regulaminu w nowym brzmieniu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Ratka Motocykle – Sławomir Ratka Ratka Motocykle z siedzibą w Mikołowie, ul. Wspólna 6, 43-190 Mikołów, NIP 635 157 84 66.
2) Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego prowadzonego przez Ratka Motocykle;
3) Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964
r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
4) Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Ratka Motocykle niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
5) Newsletter–usługa dodatkowa polegająca na możliwości wyrażenia przez Klienta lub osobę nie będącą Klientem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu internetowego;
6) Polityka Prywatności– zbiór zasad dotyczących w szczególności uprawnień Klientów lub osób fizycznych nie będących Klientami, a korzystającymi jako Użytkownicy z usług serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ratkamotocykle.pl wynikających w szczególności z RODO;